сряда, 20 април 2011 г.

Есенен университет по зависимости - Програма 12.09-15.09.2011 г.Интегративна психосоциална рехабилитация на пациенти със зависимости

За целите на тренинга ние ще формираме една обучителна общност. Стъпките в тренинга до голяма степен ще наподобяват стъпките на един типичен рехабилитационен процес, само че ще ги преминем за 4 дни. Ние ще формираме модерна обучителна общност на 21-ви век, която ще интегрира в себе си много от подходите, за които имаме доказателства с висока ефективност – мотивационно интервю, когнитивно-поведенческа терапия, работа с травмата, и много други подходи в зависимост от нуждите на пациента.

Ден 1 -  Ориентация и започване на психосоциалната рехабилитация.
Понеделник,
12.09.2011 г.
08:30 – 16:00 ч.
1. Регистрация на участниците
2. Ориентация и изработване на правилата и нормите (интерактивен семинар):
·        Индивидуална оценка на нуждите
·        Формиране на работни групи
·        Оценка на групови нужди
·        Сключване на обучителен контракт
3. Терапевтична общност като интегративен рехабилитационен подход (семинар и работа в малки групи)
·        Цели и задачи на терапевтични общности
·        История на този модел
·        Посоки на терапевтични и рехабилитационни усилия
·        Фази на рехабилитационния процес и начини на преминаване от една фаза към друга
·        Подготовка на пациенти за рехабилитационна работа
·        Място и роля на фармакологични интервенции
4. Формиране на работни екипи, поставяне на задачи и отговорности (интерактивен семинар)
5. Приключване на първата рехабилитационна фаза

Ден 2 -  Интегративна рехабилитационна програма в действие – интеграция на когнитивно-поведенчески техники в рехабилитационния процес
Вторник,
13.09.2011 г.
09:00 – 16:00 ч.
1.         Когнитивно-поведенческа терапия и нейно място в рехабилитационния процес (кратки семинари (10-15 мин), последвани от интерактивни практически упражнения (30-40 мин)
·        Общи принципи и теоретични основи на КПТ
·        Интеграция на когнитивно-поведенчески техники в рехабилитационния процес
·        Анализ на автоматични мисли
·        Анализ на схемите
·        Анализ на системата на вярванията и ценности
·        Функционален анализ на поведението
·        Използване на позитивна и негативна подкрепа
·        Домашни задания
2.         Специфични когнитивно-поведенчески техники и групи:
·        Превенция на рецидив
·        Работа с травмата
·        Работа с гняв и агресия
·        Работа със семейства и деца („родителстване”)
3.         „На пациентите им е безразлично как да наричаме моделите. Те искат помощ” -Интеграцията на КПТ в терапевтични общности, групи за самопомощ (12-стъпки) и други дългосрочни психо-рехабилитационни техники.
4.         Персонална оценка на прогреса в обучителната общност, преминаване към следващата фаза

Ден 3 -  Интегративна рехабилитационна програма в действие – формиране и поддържане на мотивация - интеграция на мотивационно интервюиране в рехабилитационния процес
Сряда,
14.09.2011 г.
09:00 – 16:00 ч.
1. Мотивация за промяна като постоянно променяща се величина с изключително значение за успеха на рехабилитацията
·         Мотивационни техники при започване на работата с пациента
·         Оценка на желанието и възможност за промяната при пациента
·         Мотивационно интервюиране като стил на комуникация с пациента
·         Интеграция на мотивационно интервюиране с други техники
·         Мотивационна работа в групи
·         Какво да правим когато мотивацията спада?
2.      Групови упражнения в малки групи
3.      Персонална оценка на прогреса в обучителната общност, преминаване към фазата на реинтеграция
Ден 4 – Реинтеграция и планиране
Четвъртък,
15.09.2011 г.
09:00 – 16:00 ч.

1.      Пред-реинтеграционна оценка на психосоциалните нужди:
·        жилище
·        работа
·        подкрепяща среда
·        действия при кризи
·        други

2.      Приключване на процеса в обучителната общност
·        Какво постигнахме?
·        Какво предстои?
·        Как да го направим?
3.      Защита на плана за промяната и реинтеграцията пред малката група
4.      Приключване на процеса

Няма коментари:

Публикуване на коментар