вторник, 22 март 2011 г.

НАШИЯТ ЕКИП

НАШИЯТ ЕКИП
д-р Иван Добринов
психиатър, Председател на УС

Началник на Шесто мъжко отделение в Държавна психиатрична болница „Д-р Георги Кисьов” – гр.Раднево. Завършил висше образование (магистър по медицина) в Медицински факултет на Тракийския университет – гр.Ст.Загора. Придобил специалност „психиатрия” през 2002 г. С опит във фармакотерапията, рехабилитацията, ресоциализацията, съдебната и трудова експертиза на лица с психични разстройства и зависимост към психоактивни вещества. Опит в групова терапия на зависими – от 2004 г. Обучения: „Университет по зависимости” (Иститут по поведенчески стратегии - София) - 2002-2008 г.; „Психиатрични формулировки на случай”; „Екипност в психиатрията”; “Принципи на организация на рехабилитационните програми на зависими и семействата им”; “Модели и стандарти на ефективното лечение на зависимости”; „Терапевтична общност за лечение на зависимости: инструменти и групи”; „Семейство, съзависимост, насилие”; „Съвременна терапия на зависимостите: Модел „Минесота”; Индикатор Търсене на лечение”; „Развитие на Националната мониторингова система по търсенето на лечение във връзка с употреба на наркотици: използване на интернет ресурсите и работа в мрежата”; „Повишаване капацитета на професионалистите, работещи в областта на лечението на зависимостта от психоактивни вещества” – UNODC, НЦН; Обучение за обучители по „Кратки интервенции – пътуване от теорията към практиката” – НЦН и др. Участие в българо-германската благотворителна инициатива „Културата и болестите нямат граници”. Консултант на Сдружение „Майки срещу дрогата” – гр.Пловдив.Членство в Български лекарски съюз, Българска психиатрична асоциация, Областния съвет по наркотични вещества – гр.Стара Загора. С редовно участие в ежегодните конференции на Радневското психиатрично дружество и конференциите на психиатричните стационари. Публикувани материали в списание „АркА” на Фондация „Стефан Батори”– Полша и списание Folia Psychiatrica на ДПБ Раднево.


Татянa Кючукова
психолог, член на УС

Работила е в Терапевтична общност за дългосрочна рехабилитация на зависими, притежава опит и в Фамилна програма за работа със семейства на зависими. Обучавала се е в методите на системния подход в психотерапията и работа със семейства към Психотерапевтичен институт по екология на личността /ПИСЕЛ/. Обучители Румен Георгиев, Женя Георгиева.
От няколко години посещава модулите на Есенния университет по зависимости - обучител проф. д-р. Игор Куценок.
Работила е още в Комплекс за социални услуги за деца и семейства – гр. Стара Загора. Притежава опит в социална и психологическа работа със семейства, с кандидат-осиновители и осиновители. Разработвала и осъществявала програми за работа с младежи, осъдени на пробация и техните семейства.
Обучител на специалисти в областта на социална и психологическа работа със зависими, психологическа работа със семейства, работа с непълнолетни правонарушители, работа с групи.


Д-р Донка Терзиева
психиатър, член на УС

Началник на Второ женско отделение в Държавна психиатрична болница „Д-р Георги Кисьов” – гр.Раднево. С индивидуална практика по психиатрия. Завършила висше образование (магистър по медицина) във Висш медицински институт – гр.Ст.Загора. Придобила специалност „психиатрия” през 1995 г. С опит във фармакотерапията, рехабилитацията, ресоциализацията, съдебната и трудова експертиза на лица с психични разстройства и зависимост към психоактивни вещества. Обучения: “Краткосрочна психотерапия”, “Афективни разстройства”, “Фамилна терапия”, “Фармакотерапия на афективни разстройства”, “Терапия на шизофрения”, “Сексологично консултиране”, “Обсесивно-компулсивни разстройства”, “Есенен университет по зависимости” – 2002, 2004, 2008 г.
Членство в Български лекарски съюз, Българска психиатрична асоциация. С редовно участие в ежегодните конференции на Радневското психиатрично дружество и конференциите на психиатричните стационари. Публикувани материали в списание „Folia Psychiatrica” на ДПБ-Раднево.


Цветелина Дянкова
социален работник

Притежава 7-годишен опит по специалността си. През последните три години работи и се развива като специалист, предоставящ услуги на уязвими групи. Има натрупан опит в разработване, управление, мониторинг и оценка на социални проекти. Притежава опит и в държавна структура /Дирекция „Бюро по труда”/ като координатор па програма АУПТ към МТСП.
Бакалавър по социална работа към Бургаски свободен университет. Преминати обучения:
- обучение върху изработването на Етичен кодекс на работещите при предоставяне на услуги;
- вътрешно обучение за „Изработване на личен план за професионално развитие”;
- вътрешно обучение за „Работа с медиите”;
- обучение „Управление на кризисни ситуации”;
- специализирано обучение – Управление и стратегическо планиране на НПО. Разработване и управление на малки проекти. Маркетинг и развитие на занаятчийски продукти;
- специализирано обучение - Мениджмънт и управление на услуги


Радост Найденова
психолог

Завършила е висше педагогическо образование в ПУ „П.Хилендански”. През 1998 г. завършва СУ „Климент Охридски” със специалност „социална и клинична психология”. От 1994 г. работи в Затвора в гр.Ст.Загора. Притежава умения и опит в областта на психодиагностиката, психологическото консултиране, индивидуалната и групова терапия, психодрама. От 2003 г. работи със зависими, изтърпяващи присъда лишаване от свобода. Преминати обучения: „Международна програма за насилствени правонарушители” под ръководството на д-р Джон Бъргман – PRI; „Международен семинар за терапия на осъдени зависими по програмата „Атлантис” – Полша, 2003 г. и 2007 г.; стаж в терапевтично отделение за зависими към Затвора Варшава-Служевац, Полша; Есенен университет по зависимости под ръководството на проф.д-р Игор Куценок от Калифорнийския университет, Сан Диего, от 2004 г. до 2008 г.


Иван Генов
свещеник

Ръкоположен на 27. 02. 2005 год. в гр. Стара Загора. Магистър по теология, завършил в Пловдивската Духовна Семинария "Св. св. Кирил и Методий" гр. Пловдив средно-специално и висше в Православен Богословски Факултет при Великотърновския Университет - гр. Велико Търново през 2002 г. Основател и учредител през 2000г., като студент, на Православен Студентски Клуб "Св. св. Кирил и Методий" - гр. Велико Търново с основна дейност: православна просвета, социална и благотворителна дейност, подпомагаща децата сираци от домовете в областта. Като председател на клуба организира две благотворителни инициативи - концерт и изложба, както и множество просветни християнски лекции и беседи, и посещения на домовете. Като почетен член, след завършването на обучението си, участник и помощник в организирането на конференция с мотото "Заедно срещу дрогата" през 2002 г. с участието на Унгарския Посланик в България. Участник в международна конференция "за изграждането на интердисциплинарен екип в интензивното отделение" с участието на проф. д-р Рудолф Албисер и д-р Катарина Франц от Швейцария. Участник и лектор в два поредни семинара на Рилския Симпозиум организиран на Старозагорските минерални бани с темата: "Св. Йоан Кронщадски - пример за духовното обгрижване на болните". Два семинара на тема "духовника и духовното обгрижване на болните" с лектор проф. д-р Рудолф Албисер.От 4 години има разговори и дейност със зависими от алкохолизъм и наркомания.
Член в Областния Съвет по наркотични вещества към Община Стара Загора като представител на Старозагорска Митрополия.


д-р Ваня Георгиева
психиатър

Ординатор във Първо мъжко отделение в Държавна психиатрична болница „Д-р Георги Кисьов” – гр.Раднево. Завършила висше образование (магистър по медицина) в Медицински факултет на Тракийския университет – гр.Ст.Загора. Придобила специалност „психиатрия” през 2001 г. С опит във фармакотерапията, рехабилитацията, ресоциализацията, съдебната и трудова експертиза на лица с психични разстройства.
Обучения: „Епидемиология, протичане и лечение на шизофрения”, „Зависимост към алкохол и вещества”, „Депресия и паническо разстройство”, „Нови аспекти на лечение на шизофрения”, „Съдебна и лиазон психиатрия”, „Клинична супервизия”, „Съвременна терапия на зависимостите: Модел „Минесота”.


Христо Колев
клиничен психолог

Магистър-психолог. Работи като клиничен психолог в Държавна психиатрична болница „Д-р Георги Кисьов”-гр.Раднево. Завършил висше образование в Софийски университет „Св. Климент Охридски”, придобил специалност „клинична психология” през 2001 г. в Медицински университет – София. Работил като психолог, учител и лектор по философски дисциплини в ЕСПУ “Иван Вазов” и СОУ “Максим Горки” – гр.Стара Загора. Преподавал е психология, логика, етика, философия на правото. С опит в психодиагностика, психологично консултиране, индивидуална психотерапия, групова психотерапия, тренинг на социални умения, арттерапия.
Организирал е тренинг по програма за адаптация и ресоциализация с военослужещи, освободени от кадрова военна служба; тренинг за развитие на комуникативни и асертивни умения на ученици (модул в рамките на програма); тренинг на умения за работа в екип (модул в рамките на проект); мотивация и адаптация на безработни лица, по проект (2004-2007 г.); провеждане на обучение на социални (лични асистенти, по проект на МТСП -2005 г.); обучение на пробационни служители от Областна пробационна служба - Стара Загора за работа с лица, злоупотребяващи с психоактивни вещества (2007 г.); обучение на инкасатори ВиК - Умения и техники за общуване с клиентите с цел повишаване на събираемостта (2006 г.); консултант към „Младежки информационно-консултативен център „Млада Загора”, по проект на ДАМС (2007 г.); участие в проект финансиран по ФАР (2007-2008 г.) за изграждане на защитено жилище за лица с психични разстройства; участие и съорганизиране на Конференции на психиатричните стационари и на Конференции на Радневското психиатрично дружество. Членство в професионални организации: БПА, БАКП.


Яна Христова
психолог
фамилен консултант

Работи в частна практика за психологически консултации на деца и семейства и като независим експерт по различни програми и проекти в социалната сфера.
Завършила Великотърновски университет „Св. Св. Кирил и Методий”,специалност психология,  Институт по хуманистична екзистенциална психология – Рим, Италия,   следдипломна квалификация по хуманистична екзистенциална психотерапия; ПИСЕЛ (психотерапевтичен институт по социална екология на личността) системен подход във фамилната терапия -  фамилен  консултант при психологическа и социална работа със семейства .
Работила като психолог в Кризисен център,психолог в Екип по приемна грижа и координатор на екип в Областен център по приемна грижа. Била е учител по психология, логика, етика и право, философия
Преминала следните специализирани обучения:
Европейски програми по психотерапия, практически семинар “Йерархия и власт в семейството и терапевтичния процес” – Даниел Минучин,  САЩ
Есенен университет по зависимости, който се организира всяка година от Института по по­веденчески стратегии - д-р Игор Ку­це­нок (Калифорнийски университет) и други международни специалисти
 Международна лятна школа по зависимости  - 2009 г. фондация “Стефан Батори” Полша
“Психотерапия на депресия и тревожност “ –  д-р Джефри Зайг,  Сащ
“Фокусирана върху промяната терапия на семейства и деца “- д-р Нога Набаро, Израел Практическият семинар "Психодрама с двойки и семейства" с водещи: Марисол Буза /Испания/, Рафаел Силва /Мексико/, Летисия Паз /Мексико/
 Поредица практически семинри за работа със семейства и деца с поведенчески            проблеми с участие на преподаватели от водещи международни психотерапевтични институти
Позитивни подходи за работа с деца с емоционални и поведенчески затруднения” –      Фондация “ Партньори – България “
 Въведение в подхода резилианс 
 Обучения по приемна грижа - обучител Кристиан Келбърг
Тренинг  групова работа. Участие в групи за личен опит.
Обучения семейно консултиране;
„Синдромът на емоционалната злоупотреба”
„Системна арт-терапия със семейството”
„Арт – терапевтични техники в терапията на двойката”
„Въведение в арт – терапията”
Обучителни модули “ Директна работа с деца “ -  обучител И. Уорд
Тренинг “Въведение в управлението“-  обучител И. Уорд
„Ресурси на семейството при справяне със зависимости”
Обучител в специализирани модули за обучение по приемна грижа за професионалисти (социални работници, психолози и педагози)
Обучител на кандидати за приемни родители
Водещ на група за подкрепа на приемни родители
Водещ на терапевтична група за жени преживели насилие
Индивидуални и фамилни консултации на жертви на насилие
Водещ на група за родители на деца зависими от наркотици,
индивидуалини и фамилни консултации на  родители на зависими деца от алкохол и психоактивни вещества
Дискусионен клуб за ефективно родителство “Родители – Новатори“
Образователни семинари за родители
Образователни семинари за развиване на личностния потенциал
Образователни семинари за подобряване на взаимоотношенията в двойката
Психологически консултации и подкрепа на  уязвими групи хора
Кризисни интервенции и екипна супервизия на персонала в ДДЛРГ и СПИ
Обучител в специализиран тренинг за повишаване капацитета на училищните психолози и педагогически съветници – Министерство на образованието, младежта и науката


Боряна Стефанова
психолог

Работи като  психолог в Държавна психиатрична болница „Д-р Георги Кисьов”-гр.Раднево. Завършила бакалавърска степен във Великотърновски университет  „Св.св Кирил и Методий ”. Придобила е магистърска степен по клинична и консултативна психология в Софийски университет „Св. Климент Охридски.
Има опит в психодиагностика, психологично консултиране, социални дейности, групова психотерапия, тренинг на социални умения, арттерапия и драматерапия. Участвала е в обучения, свързани с превенция и терапия на зависими от психоактивни вещества; има участия в  Конференции на психиатричните стационари и в Конференции на Радневското психиатрично дружество.


Люба Вълканова
социален педагог
фамилен консултант

Завършила ПМИ «Христина Хранова», специалност медицинска сестра, ВТУ “Св.Св. Кирил и Методий” - бакалавър социални дейности и магистратура социална педагогика и социална работа към Тракийски университет, Педагогически факултет, гр. Стара Загора, ПИСЕЛ (Психотерапевтичен институт за социална екология на личността) - фамилен консултант  за работа с деца и семейства.
Работила като социален работник в сектор „Подкрепа на родители” към Комплекс за социални услуги за деца и семейства в гр. Стара Загора по компонент Деинституционализация  на Проект “Реформа за повишаване благосъстоянието на децата в България” осъществен от Министерството на труда и социалната политика.   Има опит в осъществяване на социална работа по отделен случай, предоставяне на социални услуги, както следва:
 -информиране и ориентиране на клиентите относно техните права и задължения;
 - социално консултиране във връзка с повишаване на социалното функциониране на клиентите;
 - фамилно, трудово и социално посредничество;
 - придружаване на клиента до различни институции;
 - осъществяване на групова социална работа с клиенти.
Ръководила Областен център по приемна грижа от самото му създаване. Преминала следните специализирани обучения: „Предоставяне на услуги в Комплекс за социални услуги за деца и семейства – Социална работа с деца. Работа по случай. Превенция на отклоняващото се поведение. Семейно консултиране. Семейно-групова конференция. Специфики на предоставяните услуги в Звено „Майка и бебе”. Мобилна социална работа;  „Работа на специализирана телефонна линия за деца;   „Приемна грижа” – обучител Кристиан Келбърг; „Ефективна работа с медиите” – Център за развитие на медиите; „Социална работа в общността”; „Развитие на детето от 0 – 7 г.”; „Въведение в подхода резилианс”;Участие в обучение за личен опит по методите на Вирджиния Сатир „Моделът за израстването на човека на Вирджиния Сатир”; „Въвеждащо обучение за работа с групи”; „Разработване на политика и процедури за закрила на детето в неправителствените организации”;Семинар „Йерархия и власт в семейството и в терапевтичния процес” – водещ Даниел Минучин, старши преподавател в Център за семейството „Минучин”, Ню Йорк, 2008 г.; „Ресурси на семейството при справяне със зависимости”.
Обучител в обучения по „Приемна грижа” - специализирани модули за обучение на професионалисти и на кандидати за приемни родители.
Опит в индивидуална и групова социална работа с уязвими групи клиенти.
Индивидуално консултиране, оценка на конкретните нужди; изготвяне и провеждане на групови програми, консултиране и въздействие.
Водещ на тренинги и семинари за ефективно родителство към  дискусионен клуб „Родители-Новатори”.


д-р Боряна Парашкевова-Симеонова
Главен асистент в Катедра Социална медицина и здравен мениджмънт
Медицински факултет към Тракийски университет – Ст.Загора

Член на Комисия по професионална етика към Регионална лекарска колегия – Ст.Загора към Българския лекарски съюз. Интереси: мениджмънт на човешките ресурси в здравеопазването, маркетинг на здравните услуги, промоция на здравето – здравна мотивация и здравно възпитание, етично поведение при клинични решения – качество на живот при хронично болни. Изследователска и научна дейност в областта на общественото здраве, публикации в научни списания и др. медицински издания по проблеми на първичната здравна помощ и по проблеми на зависимостите. С богат опит при работа със студенти, придобити при обучението от специалностите медицина, социални дейности, медицински сестри, акушерки и  управление на здравните грижи. Опит при работа с маргинализирани групи и много добро познаване на здравните им проблеми, в координирането на дейности и консултиране на  клиенти в областта на семейното планиране, сексуалното и репродуктивно здраве. Работила с деца от институции съвместно с английската неправителствена организация АРК по проект”Деинстуционализация на деца в регион Стара Загора”.


Антоанета Пеева-Христова
преподавател по английски език

Член на Съюза на учените в България. Магистър икономист по международен туризъм. Квалификация по педагогически мениджмънт. Завършена образователна квалификационна степен магистър по Методика на ЧЕО. 
Професионален опит като екскурзовод, администратор, преподавател по чужди езици и икономика на туризма в различни учебни заведения: СОУ „В.Левски”-Ст.Загора, Частен колеж по телематика – „Тракия”, СОУ ”Максим Горки”-Ст.Загора, Тракийски университет, Частен професионален колеж по туризъм „К.Фотинов”, Частна професионална гимназия по управление на туризма „К.Фотинов” и др.
Дъщеря на д-р Васил Пеев, създател на Противоалкохолния сектор в Държавна психиатрична болница „Д-р Г.Кисьов” – гр.Раднево.

2 коментара:

  1. Как може да се свържем с др Христо Колев никъде не мога да намеря телефон за връзка

    ОтговорИзтриване